Denne artikkelen gir deg forklaring på hva en kontoplan er, og hvordan den kan hjelpe deg til å ha et ryddig regnskap.

Kontoplanen er selve grunnmuren i ethvert regnskap, og benyttes ved bokføring av bilag.

Kontoplanen organiserer regnskapet i logiske og hensiktsmessige grupper, og har bl.a. følgende kjennetegn:

  • Kontonummeret består av 4 siffer.
  • De 4 siffrene danner et sett med unike kontonummer og tilhørende kontonavn.
  • Det første tallet i kontonummeret benevnes kontokodeklasse.
  • Kontoplanen er inndelt i 8 kontokodeklasser.

Norsk Standard Kontoplan – NS 4102 brukes i dag av stort sett alle firmaer i Norge og er standard i de fleste regnskapsprogrammer som er på markedet. Også de ulike programmene som benyttes til rapportering av årsregnskap og ligningspapirer, er som standard koblet mot NS 4102. Dette gir et enkelt og logisk grensesnitt.

Dette er de 8 forskjellige kontokodeklassene.

  1. Eiendeler – Anleggsmidler og kortsiktige fordringer, kontanter, og bankinnskudd.
  2. Egenkapital og gjeld – Egenkapital, langsiktig gjeld, leverandørgjeld og utbytte.
  3. Driftsinntekter – salgsinntekt , leieinntekt, billettinntekter og medlemskontingent.
  4. Varekostnad – alle kostnader vedrørende innkjøp av varer.
  5. Lønnskostnader – Alle kostnader vedrørende lønn og ha ansatte.

6.-7. Andre driftskostnader – Leiekostnader, kontorrekvisita, data, telefon/porto.

8. Øvrige inntekter og kostnader – Renteinntekter, rentekostnader, ekstraordinær kostnad, ekstraordinær inntekt, selskapsskatt.

Under hver kontoklasse finnes det tilhørende kontogrupper som har sin faste plass. Først under Eiendeler kommer f.eks alltid Anleggsmidler, og deretter kommer Omøpsmidler.

Under Omløpsmidler er Varelager alltid i gruppe 14 og Kundefordringer ligger alltid i gruppe 15 (gjerne med konto 1500 eller 1510).


I mindre selskaper benyttes gjerne bare et lite utvalg av kontoer. Bildet over viser hvordan en slik enkel kontoplan kan utarbeides. Man kan fjerne og legge til så mye man vil og tilpasse kontoplanen til eget behov. Dog er det fortsatt viktig å bruke de rette kontogruppene, slik at bokføringen blir korrekt.

Hvorfor er dette så viktig?

Meningen med å lage regnskap er at man får samlet viktig informasjon og dermed kan ta økonomiske beslutninger på grunnlag av denne.

En vanlig feil i spesielt mindre selskaper, er at man blander Varekjøp med Andre driftskostnader.  Da har man ikke ikke lenger kontroll på hvor mye varene koster for bedriften, eller hvor mye bedriften har tjent på å selge disse.  Slik kan en ta helt feile beslutninger…

Ønsker du å lære mer om regnskap og riktig bruk av kontoplanen?

Hvis du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap, da vil kurset vårt Regnskap Grunnkurs gi deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse.

Se mer informasjon om kurset her: Grunnkurs i Regnskap – Lær å føre ditt eget regnskap

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper i regnskap for å få godt utbytte av kurset!

_________________________________________________________________________________