Denne artikkelen gir deg forklaring på hva en kontoplan er, og hvordan den kan hjelpe deg til å ha et ryddig regnskap.

Kontoplanen er selve grunnmuren i ethvert regnskap, og benyttes ved bokføring av bilag.

Kontoplanen organiserer regnskapet i logiske og hensiktsmessige grupper, og har bl.a. følgende kjennetegn:

  • Kontonummeret består av 4 siffer.
  • De 4 siffrene danner et sett med unike kontonummer og tilhørende kontonavn.
  • Det første tallet i kontonummeret benevnes kontokodeklasse.
  • Kontoplanen er inndelt i 8 kontokodeklasser.

Norsk Standard Kontoplan – NS 4102 brukes i dag av stort sett alle firmaer i Norge og er standard i de fleste regnskapsprogrammer som er på markedet. Også de ulike programmene som benyttes til rapportering av årsregnskap og ligningspapirer, er som standard koblet mot NS 4102. Dette gir et enkelt og logisk grensesnitt.

Dette er de 8 forskjellige kontokodeklassene.

  1. Eiendeler – Anleggsmidler og kortsiktige fordringer, kontanter, og bankinnskudd.
  2. Egenkapital og gjeld – Egenkapital, langsiktig gjeld, leverandørgjeld og utbytte.
  3. Driftsinntekter – salgsinntekt , leieinntekt, billettinntekter og medlemskontingent.
  4. Varekostnad – alle kostnader vedrørende innkjøp av varer.
  5. Lønnskostnader – Alle kostnader vedrørende lønn og ha ansatte.

6.-7. Andre driftskostnader – Leiekostnader, kontorrekvisita, data, telefon/porto.

8. Øvrige inntekter og kostnader – Renteinntekter, rentekostnader, ekstraordinær kostnad, ekstraordinær inntekt, selskapsskatt.


I mindre selskaper benyttes gjerne bare et lite utvalg av kontoer. Bildet over viser hvordan en slik enkel kontoplan kan utarbeides. Man kan fjerne og legge til så mye man vil og tilpasse kontoplanen til eget behov.

Ønsker du å lære mer om regnskap og riktig bruk av kontoplanen?

Hvis du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap, vil kurset vårt Regnskap Grunnkurs, gi deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse.

Se mer informasjon om kurset her: Grunnkurs i Regnskap – Lær å føre ditt eget regnskap

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper i regnskap for å få godt utbytte av kurset!

_________________________________________________________________________________