Regnskap Grunnkurs – detaljert kursinnhold


KURSDAG 1


Grunnleggende regnskap:

 • Hva er et regnskap?
 • Sammenheng balanse og resultat

Lover og forskrifter:

 • Regnskapsloven
 • Bokføringsloven
 • Aksjeloven
 • Skatteloven

Ulike typer regnskap:

 • Eksternregnskap
 • Internregnskap
 • Skatteregnskap

Norsk standard kontoplan:

 • Oppbygging og struktur
 • Riktig bruk av kontoplanen

Kontering av bokføringsbilag:

 • Grunnleggende prinsipper for bokføring til debet og kredit
 • Krav til et bilag
 • Praktisk eksempel
 • Oppgave som løses i fellesskap

Regnskapsprogrammet vi skal benytte:

 • Noen aktuelle regnskapsprogrammer
 • Vårt valg

Pålogging til regnskapsprogrammet:

 • Registrering av vår «egen» bedrift
 • Innlegging av nødvendige registre

KURSDAG 2


022916_1528_Oversiktreg1.jpg

Oppsummering av dag 1.

Gjennomgang og registrering av bilag i regnskapsprogram:

 • Leverandører og ulike typer kostnader
 • Merverdiavgift
 • Bankbilag
 • Oppgjør av kontantkasse
 • Lønnsberegning fra a – å
 • Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • Postering av lønn
 • Kunder og salgsbilag
 • Varebeholdning og rabatter

KURSDAG 3


Young successful team working

Oppsummering av dag 2.

Gjennomgang og registrering av bilag i regnskapsprogram:

 • Bruk av tidsavgrensninger
 • Anleggsmidler
 • Beregning og postering av avskrivninger
 • Beregning og rapportering av MVA
 • Postering av MVA oppgjør

Periodiske kontrollrutiner:

 • God regnskapsskikk og dokumentasjon
 • Avstemming av bank
 • Avstemming av lønningsområdet
 • Avstemming av kunder og leverandører
 • Gjennomgang av noen maler du kan benytte *)

Rapporter:

 • Resultat- og balanserapport
 • Saldoliste
 • Kunder
 • Leverandører
 • Likviditet

Forberedelse til årsoppgjør:

 • Vurdere behov for tidsavgrensninger
 • Periodiske kontrollrutiner
 • Hvordan gjøre forberedelsene bit for bit gjennom hele året
 • Gjennomgang av noen skjemaer du kan benytte *)

Noen gode råd:

 • «Best practice»

Ved fullført kurs vil kursdeltaker kunne føre de fleste bilag for bedriften, og har lært gode kontrollrutiner.

*) Kursdeltaker får kopi av alle maler og skjemaer vi benytter i kurset.


TILLEGGSMODUL: KURSDAG 4


iStock_000066390073_Lite

Mulighet for ekstra dag:  Årsmodul endagskurs med utarbeidelse av årsregnskap og beregning av skatt

 • Gjennomgang saldoliste hovedbok ved årsslutt
 • Årlige avstemminger og sjekkpunkter
 • Beregning og bokføring av årets skatt
 • Disponering og bokføring av årets resultat
 • Utarbeidelse av alminnelig regnskapsskjema 2
 • Utarbeidelse av årsregnskap med noter

Link tilbake til Regnskap Grunnkurs – Lær å føre ditt eget regnskap.


____________________________________________________________________