Tre ulike typer regnskaper

111215_1004_HvilketExce2.png

Mange synes regnskap virker vrient.

Det er mange begreper, det er mange poster og rubrikker i et regnskap, og hvordan henger det hele sammen?  For noen blir regnskapet et nødvendig onde, som lages av økonomi/regnskapsfører fordi myndigheter og banken krever det.

Men slik trenger det ikke å være.

Med litt basiskunnskap kan det å lese regnskap være ikke bare for de få innvidde, men noe som mange kan ta del i og ha stor nytte av.

Et fellestrekk går nemlig igjen i alle selskaper, de må ha et regnskap!

 • Regnskap blir ofte mystifisert og komplisert av økonomer og rådgivere. Ikke la manglende forståelse av økonomiske rapporter felle deg.
 • Økonomisk innsikt er avgjørende for å lykkes i en lederrolle – hvor du har budsjettansvar.

 

Eksempel på regnskap for et nylig startet selskap, med følgende poster:

 1. Oppstarten med innbetaling av aksjekapital.
 2. Varekjøp på kreditt.
 3. Betalt lønn fra kassekreditt-kontoen.
 4. Solgt varene på kreditt.
 5. Bokføring av årets overskudd.

 


Vi har i grove trekk tre ulike typer regnskaper:

Finansregnskapet

Dette er det offisielle regnskapet som lages en gang i året, hvor reglene i regnskapsloven skal etterfølges, samt uttalelsene i «god regnskapsskikk».

Formålet med finansregnskapet er å gi en utenforstående part tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre sin egen vurdering av selskapets økonomiske situasjon.

Brukere av regnskapet er mange: Selskapets ledelse, styret, eierne, samarbeidspartnere, bankforbindelse, kunder, leverandører, konkurrenter, offentlige myndigheter osv..

Finansregnskapet består av følgende deler:

 • Resultatregnskapet. Oversikt over selskapets inntekter og kostnader.
 • Balanseregnskapet. oversikt over selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital.
 • Noter. Regnskapsloven stiller klare krav til tilleggsopplysninger, og disse fremkommer i nummererte noter.

Frivillig for mindre selskaper:

 • Kontantstrøm. Viser selskapets pengestrøm i perioden, hva som ligger bak endring i banksaldoen i en periode.
 • Styrets årsberetning. Erklæring fra styret som oppsummerer året, samt gir styrets forventninger til kommende år.
 • Revisjonsberetning. Erklæring fra revisor om at regnskapet er kontrollert og funnet i orden. Revisor er frivillig for små selskaper.

 

Skatteregnskapet

Skatteregnskapet lages en gang i året parallelt med finansregnskapet, men her skal reglene i skatteloven følges.

Det er nemlig slik at ikke alt som følger god regnskapsskikk er fradragsberettiget i skatteregnskapet. (Eksempelvis er det riktig å foreta tapsavsetning i regnskapet for usikre fordringer, men disse er ikke skattemessig fradragsberettiget).

 

Internregnskapet

Dette er periodiske regnskap (ofte hver måned) som utarbeides av selskapet selv, uten noen eksterne kontroller. Regnskapet i sin enkleste form består av resultat- og balanse.

Det er vanlig å bryte internregnskapet ned i avdelingsregnskaper, produktregnskaper, prosjektregnskaper osv. Litt større selskaper opererer gjerne med nøkkeltallsrapporteringer, og utarbeider kommentarer til vesentlige periodebevegelser.

Ønsker du å lære mer om økonomi – regnskap?

Da er klasseundervisning i mindre grupper en ideell arena. Se oversikt over våre kurs her: Våre kurs og tilbud

111215_1004_HvilketExce2.png

___________________________________________________________